Đăng ký online

Bước 1: Thông tin thí sinh, Cha mẹ / Người giám hộ

Thông tin thí sinh
Họ và tên * *
Ngày sinh (ngày/tháng/năm)
Giới tính
Địa chỉ liên lạc *
Điện thoại nhà riêng *
Điện thoại di động *
Trường đang theo học *
E-mail *
Tài khoản mạng xã hội
Facebook
Yahoo
Zing Me
Khác
Hãy chia sẻ với chương trình những tài năng của bạn, những giải thưởng từ các cuộc thi mà bạn giành được, các chương trình truyền hình mà bạn đã thama gia? *
Thuộc tỉnh

Thông tin cha
Họ và tên Cha *
Năm sinh
Điện thoại di động *
Nghề nghiệp *
Nơi làm việc
E-mail

Thông tin mẹ
Họ và tên Mẹ *
Năm sinh
Điện thoại di động *
Nghề nghiệp *
Nơi làm việc
E-mail

Thông tin Người giám hộ
Họ và tên Người giám hộ (Nếu có)
Năm sinh
Địa chỉ liên lạc
Điện thoại nhà riêng
Nghề nghiệp
Nơi làm việc
E-mail
Ý kiến của người cha,mẹ/người giám hộ: *